Beskriv optimal process

Tillvägagångssätt

Leverantören får i upphandlingsunderlaget på max 2 st A4 sidor, med stöd av skisser och text, formulera sin optimala process. Det kan tex vara en av:

  • Hur ser en önskad process för er, från ide till krav?
  • Hur ser en önskad processen ut från krav till utvecklingsstart?
  • Hur ser en önskad produktionssättningsprocess med hjälp av Continuous Integration, till?
  • Hur arbetar ett flertal Agila team med arkitektur?

Svarets kvalitet bedöms av kvalificerade personal mot en på förhand uppsatt utvärderingsmall.

Lite om styrkor och svagheter

Teknik används för att se hur leverantören optimalt skulle göra, om man fick starta från ett blankt papper. För att leverantören skall kunna överföra kunskap och kunna agera som partner, krävs att denna har någon ide att utgå ifrån. Detta valideras med denna teknik.

En annan fördel med denna teknik är att den möjliggör en skriftlig uppgift som kan vara med i anbudet. Det är klokt att sätta en storleksbegränsning på svaret (tex max antal sidor) för göra arbetsinsatsen i anbudet realitisk samt för att balansera den begränsade tid mindre leverantörer har att lägga på anbud, jämfört med större etablerade aktörer. Detta skapar även en uppsida för koncishet i svaret.

Nackdelen med en inlämningsuppgift av detta slag är att du inte säkert vem som har formulerat svaret. Det kan ju ha skapats av en expert hos som inte är med i det offererade Agila teamet.

Om utvärderingsmallen

Utvärderingsmallen kan formleras på olika sätt. Det kräver en hel del arbete att kalibrera svarsmallen så svaren som kommer in hamar på rätt nivå. Optimalt har du en jämn fördelning av svar över den betygssatta skapan.

Det är lätt att falla i expertfällan när mallen för betygssättning av svaren formuleras.  Expertfällan är att strikt gradera utifrån de svar man själv vill se, men också därmed utesluta innovativa alternativ som man själv inte såg :-/. En detaljerad svarsmall är därmed inte alltid bättre!

För att hitta rätt kalibrering provtryck alltid uppgiften på en neutral part innan du infogar den i upphandlingen.

Utvärderingsmallen kan skapas på olika sätt.

Layout 1 – Positivt/Negativt meriterande

  1. Kvalificerande (behöver finnas med för att godkännas)
  2. Negativt Meriterande (dåliga svar)
  3. Positivt Meriterande (bra svar)

Layout  2 – Stegvis gradering med hjälp av poängsättning och exempel

Notera att första steget kan skrivas som ”icke kvalificerande” dvs att om svaret inte klarar den nivån utesluts leverantören.

Mallar och exempel