Arkitekturutmaning

En teknik för att validera att reell förmåga finns hos leverantören, är ett genomföra en arkitektuppgift.

En arkitekturuppgift validerar leverantörens förmåga att navigera lösningsstrategier, inklusive kunna förstå och förklara de fördelar och nackdelar dessa medför. En arkitekturuppgift har en öppen lösningsdomän, dvs den skall vara skapad så att det finns flera möjliga svar. Uppgiftens natur innebär att leverantören kommer att behöva göra antaganden, för rationalisera sina vägval.

En arkitekturuppgift validerar

 • Leverantörens förmåga att utifrån ett nuläge, se och förseslå lösningsstrategier
 • Leverantörens förmåga att göra avvägda antaganden
 • Leverantörens förmåga att kommunicera (koncist och begripligt)
 • Leverantörens proaktivitet och förmåga att innovera (föreslå saker vi kanske inte skulle ha sett själva)

Upplägg

 • En arkitekturuppgift tar ca 0,5-1 dag om man räknar in uppstart och debreif. Den bedrivs på plats hos kund.
 • Uppgiften skall utföras av ett urval av personer som kommer finnas representerade i de verkliga teamen under implementationen.
 • Normalt brukar 1-2 personer från leverantören delta.
 • Leverantören får betalt för sitt deltagande. Detta skapar en uppsida för både kund och leverantör.

Vad kan vara exempel på arkitekturuppgift?

Att använda som inspiration, din uppgift måste vara anpassad till din situation.

Exempel 1: Givet den befintliga arkitekturen och våra legacysystem (se överblick på dagens arkitektur i bilaga Y) – hur kan vi bygga om den  stegvis för att erhålla en arkitektur kompatibel med Agila arbetssätt som går att uppgradera dagligen?

I svaret skall ingå:

 • Minst en översiktlig lösningsskiss med fördelar/nackdelar för detta vägval
 • Ett steg för steg implementationsplan av föredragen lösning
 • Svaret skall redovisas med stöd av bifogad mall Z

Exempel 2: Givet det nationella effektmålet ”Mer kvalitativ tid för vårdpersonal över till patientinteraktion” under vilket användarfallet ”Ställa diagnos avsett plats i landet, givet patientens vitala värden samt tidigare historik” ingår – hur skulle ni lösa uppgiften? Utgå ifrån ett nuläge där landsting har egna databaser (inkl databascheman) för patienthistorik (se översikt i bilaga Y). Ta i betaktande följande krav på systemkvaliteter:  Svarstid < 1s, Upptid är >97%. Den nationella lösningen skall vara stegvis utrullningsbar.. Logisk arkitektur, val av teknisk stack, samt en stegvis implementationsplan skall ingå i redovisningen.

Mallar och exempel