Kan bygga väl fungerande Agila team

Det är leverantörens förmåga att skapa fungerade Agila team och ständigt förbättra dessa, som garanterar att teamet fortsätter att fungera även om oförutsedda händelser skulle inträffa.

Grundregeln för Agila teamen är att från det att de blivit produktiva, så håller man teamsammansättningen stabil över tid. För att garantera detta är en viktig princip i Agil upphanding att leverantören kontraktsmässigt förbinder sig till att

  • Samma teammedlemmar som deltar i utvärderingen är de som ingår i teamet under implementationen
  • Att teammedlemmar inte byts ut under implementationen utan kundens explicita godkännande (ibland även kopplat till en avgift om det sker). Ev. uppträning av nya medlemmar pga av personliga livssituationsförändringar (som tex föräldrarledighet) åligger också leverantören. Not : Nya personer som kommer in skall klara samma kompetensvalideringar som de som de ersätter.

Ovanstående finns till för att skapa trygghet för kund och för leverantörens personal att kompetensen att slutföra uppdraget, finns där hela vägen in i mål.

Regeln med att leverantören inte får byta ut teammedlemmar utan kundens medgivande finns där för att undvika systematiskt missbruk och egenvinning från levantörens sida. Dock finns självklart frihet för individen att fatta livsbeslut (flytta, byta jobb, få barn), vilket kommer påverka sammansättningen i de Agila teamen. Det är vid detta tillfälle som leverantörens förmåga att bygga om teamen kommer till sin rätt.

En leverantör kan ses om en kuvös för Agila team, och när medlemssammansättningen i dessa ändras behöver dessa ofta formas om. Det är detta som denna förmåga handlar om, nämligen hur bra leverantören är på att accelerera teamet genom sin formningsprocess.

Hur valideras förmågan ”Kan bygga fungerade Agila team”? Det finns några olika sätt:

  • Ett sätt kan vara att leverantören får beskriva hur processen, hur arbetar de för att forma de Agila teamen.
  • Ett annat kan vara att leverantören får beskriva hur de följer upp och ständigt förbättrar de Agila leveransteamen.
  • Ett tredje alternativ kan vara att leverantören visar kundreferenser på att de byggt upp fungerande Agila team. Notera att referenser bör kunna ges på andra team än just det som upphandlas här, då detta avser en leverantörsövergripande förmåga.

Mallar och exempel